Rudołtowice

Zebranie wiejskie 10.02.2020

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W  RUDOŁTOWICACH 10.02.2020

W dniu 10 lutego odbyło się Zebranie Wiejskie Sprawozdawcze w Rudołtowicach. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 17.15 Przybyło na zebranie spośród mieszkańców –40 osób  (zał. nr 1 do protokołu).

1/ Zebranie otwarła sołtys Rudołtowic  Joanna Skrzypczyk stwierdzając prawomocność obrad, witając na wstępie zaproszonych gości w osobach: -Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola; – radnego gminy- Andrzeja Wojtanowicza; -radnego powiatu pszczyńskiego- Zdzisława Grygiera, – dzielnicowego KPP Pszczyna st. insp. Bartłomieja Poźniaka; – Komendanta Straży Miejskiej Artura Krzyżaniaka; Dyrektor Szkoły Podstawowej Katarzynę Wybrańczyk; – naczelnika OSP Rudołtowice – Łukasza Wyrobka; – przewodniczącego Osiedla Śródmieście  Ryszarda Dudka; – dyr. placówki KRUS w Pszczynie Mirosławę Wojciech – przedstawicieli organizacji społecznych działających w sołectwie.

Zatwierdzono proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Wybór protokolanta zebrania.
  3. Sprawozdanie sołtysa z działalności Rady Sołeckiej w 2019r.w tym realizacja uchwał z poprzedniego zebrania – podjęcie uchwały absolutoryjnej.
  4. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie obrad zebrania.

2/ Porządek zebrania przyjęto jednogłośnie. Na protokolanta wybrano Zdzisława Grygiera. 3/ Sprawozdanie z działalności za rok 2019 przedstawiła sołtys Joanna Skrzypczyk – przedstawiona została także realizacja uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania. Z posiadanej kwoty 11 310zł wydano 10 849zł 39gr w tym m.in 389,54zł na materiały biurowe, 989,85zł opłaty telefoniczne i internet, oświetlenie ulic dodatkowe pkt na ul. Witosa i Zawadzkiego – 3000zł; 2600zł – organizacja Dnia Seniora, 2800zł program artystyczny  na Mikołaja dla dzieci, zakup 4 drzew – grabów posadzonych obok strażnicy. Rada Sołecka odbyła kilkanaście spotkań. Omawiano problemy sołectwa – naprawy dróg, problem hałdy, czy też wykorzystanie środków z budżetu obywatelskiego, organizacja imprez sołeckich. Rada Sołecka współpracowała z organizacjami społecznymi z terenu sołectwa. Głównymi tematami były problemy z lokalnymi drogami, rowami czy też sposobem nowych nasadzeń drzew przy ul. Zawadzkiego. Nie brakło także spraw związanych  z komunikacją miejską. Jednym z problemów  roku 2019 były nielegalne wysypiska śmieci. W tym miejscu Pani Sołtys podziękowała za pomoc w tym temacie Zieleni Miejskiej oraz Straży Miejskiej. Kolejnym tematem była rozbudowa wałów przeciwpowodziowych która budzi wiele pytań i obaw co do ich wykonania  a także ich sprawdzenia się w praktyce. W tym celu odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami PG Silesia. Wciąż jednak pytania pozostają. W 2019 roku podjęto także temat powołania Spółki Wodnej w sołectwie, dokumenty są przygotowane, może 2020 rok zakończy procedurę jej tworzenia. odwodnienie ulic, postawienie wiaty przystankowej, dostosowanie przejazdu autobusów linii C przez Rudołtowice do potrzeb mieszkańców, plac zabaw na Rudawkach I Jak podkreśliła sołtys Joanna Skrzypczyk dobrze układała się współpraca z Burmistrzem Dariuszem Skrobolem, pracownikom urzędu, radnymi Andrzejem Wojtanowiczem i Zdzisławem Grygierem a także Strażą Miejską oraz dzielnicowemu, AZK, OPS, PCKUL, MZZ , Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Podziękowała Radzie Sołeckiej, Zespołowi Pieśni i Tańca, OSP Rudołtowice, LKS Rudołtowice/Ćwiklice, Radzie Rodziców i Dyrekcji Szkoły Podstawowej  w Rudołtowicach, lokalnym przedsiębiorcom i społecznikom za udzielona pomoc. Sprawozdania przyjęto w głosowaniu a absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przez zebranych. (zał. nr 2 do protokołu). 4/ Plan wydatków na bieżący rok przedstawiła sołtys Joanna Skrzypczyk. Na 2020 rok sołectwo dysponuje kwotą 11 260zł. W planie jest m.in. organizacja Dnia Seniora 14 grudnia, zakup tablicy informacyjnej i koszy na śmieci, doświetlenie ulic (ul. Rudawki), zakup materiałów biurowych opłata usług telekomunikacyjnych a także organizacja różnorakich imprez – Mikołaj dla dzieci i inne. Zatwierdzono preliminarz wydatków oraz upoważnienie Rady Sołeckiej do przesuwania środków pomiędzy rozdziałami budżetu w głosowaniu jednogłośnie. (uchwała nr 3) 5/ Wolne głosy i wnioski –  głos w dyskusji zabrali – w sprawach:

Burmistrz Dariusz Skrobol omówił pokrótce działania gminy i zadania w 2020 roku, skupił się na dofinansowaniu do programu Stop Smog i ograniczania niskiej emisji – będzie to już trzecia edycja. Wspomniał że w tej edycji dofinansowania nie będzie do wymiany na piece węglowe. Burmistrz zachęcał do programów promujących fotowoltaikę oraz omówił trudności związane z zakończeniem budowy placu zabaw na Rudawkach związanych z planem zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz podkreślił że jest w programie dofinansowanie wymiany pieców na najuboższych. Omówił także dofinansowanie do szpitala powiatowego ze strony gminy oraz bardzo duże wydatki na oświatę  – ponad 100mln zł (przy 50 mln subwencji oświatowej).

– kilkanaście pytań zebranych padło w stosunku do nieobecnego przedstawiciela PG Silesia związanych z hałdą, pracami przy wałach, wobec braku możliwości uzyskania odpowiedzi zebrani przegłosowali wniosek-petycję w tej sprawie;

– Informację Straży Miejskiej na temat działań skierowanych do walki ze smogiem, w tym informacja dotycząca wyników przeprowadzanych kontroli palenisk w budynkach na terenie gminy Pszczyna przedstawił K-dt Artur Krzyżaniak. Zwrócił uwagę na poprawę jeśli chodzi o rodzaj spalanego opału, zdaje sobie sprawę z pogorszenia jakości opału na składach. Omówił także użytkowanie drona do działań ekologicznych i ścigania spalających śmieci. Zachęcał do korzystania z platformy internetowej: smog.pszczyna.pl  gdzie można zgłaszać interwencje do Straży Miejskiej w tym temacie. Zachęcał do zabrania ulotek i odblasków dla pieszych.

Andrzej Wojtanowicz wspomniał o wadze składanych wniosków na zebraniu, bo łatwiej je później realizować w Radzie Miejskiej, złożył kilka wniosków które zostały przegłosowane przez zebranych. – Leszek Waliczek wnioskował o dokończenie nakładek asfaltowych na ul. Zawadzkiego; – Caputa Krzysztof wnioskował o uzupełnienie poboczy ul. Wolności.

– Zdzisław Grygier podziękował za współpracę Radzie Sołeckiej Rudołtowic i Ćwiklic w dążeniu do powstania chodnika wzdłuż ul. Zawadzkiego pomiędzy Ćwiklicacmi a Rudołtowicami, zaznaczył że odnośnie smogu to Rudołtowice nie przekraczają norm o czym świadczą pomiary czujników, podziękował także mieszkańcom i Burmistrzowi w działaniach nad dofinansowaniem szpitala powiatowego;

– Sołtys Joanna Skrzypczyk zachęciła do składania wniosków o Kartę Seniora uprawniającą do różnorakich zniżek;

Padło także pytanie o remont ul. Anieli Krzywoń – zostanie wykonany w bieżącym roku.

Przegłosowane wnioski na Zebraniu Wiejskim:

WN: Wsparcie przez gminę budowy chodnika wzdłuż ul. Zawadzkiego w kierunku Ćwiklic;

WN: Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Zawadzkiego w miejscach gdzie nie została do tej pory wykonana;

WN: Uzupełnienie poboczy ul. Wolności w Rudołtowicach;

WN:  Petycja : o stanie robót na wałach przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły, zaawansowanie prac , wykonanie przepompowni;

WN: Przebudowa płyty boiska LKS Rudołtowice/Ćwiklice;

WN: Przebudowa ul. Krętej na Dębinie;

WN: Udrożnienie studzienek w jezdni na ul. Zawadzkiego pomiędzy nr 133-143 oraz zniwelowanie pobocza jezdni utrudniającego odpływ wody;

WN: Działania zmierzające do likwidacji hałdy odpadów pokopalnianych przy ul. Zawadzkiego;

WN: Wykonanie odwodnienia Szkoły Podstawowej w Rudołtowicach:

7/ Na tym zakończono Zebranie Wiejskie o godz. 18.15. Sołtys Joanna Skrzypczyk podziękowała gościom i mieszkańcom za przybycie.