Rudołtowice

Nabór do programu STOP SMOG

Od 21 października do 4 listopada 2020 roku prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach Programu „Stop Smog”. Gmina zakłada, że inwestycje zakwalifikowane do naboru w 2020 roku będą finansowane u mieszkańców w 100% do kwoty 53.000,00 zł.

Dofinansowanie można pozyskać na:

 • wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze poprzez docieplenie przegród w budynkach.

O dofinansowanie w ramach Projektu do przedsięwzięcia niskoemisyjnego może ubiegać się osoba fizyczna, będąca mieszkańcem gminy Pszczyna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem albo jest posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w którym jest realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa;
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, jest zgodny z limitami określonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, nieprzekraczające kwoty 424 000 zł,
 • faktycznie zamieszkuje w budynku,
 • wyrazi zgodę na:
  • udostępnienie budynku/lokalu/nieruchomości w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
  • udostępnienie budynku lub urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji;
  • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku w celu przeprowadzenia weryfikacji.
 • złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Beneficjent zostać zakwalifikowany do Projektu, jeżeli:

 • zgłoszony do projektu ​budynek mieszkalny wybudowany został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 1 stycznia 2009 roku,
 • ​​powierzchnia użytkowa zgłoszonego budynku mieszkalnego nie przekracza 300 m kwadratowych.

Wnioski dostępne będą w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta w Pszczynie (ul. Kopernika 3, Koszary Ułańskie – boks nr 13), w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie (ul. Dworcowa 30) oraz na stojaku przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Pszczynie (Rynek 2).

Wniosek będzie można złożyć:

 • elektronicznie, za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem https://www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczynastopsmog (formularz będzie dostępny od 21.10.2020 od godziny 12.00 do 4.11.2020 roku do godziny 23.59).
 • papierowo, w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3 boks nr 13), w godzinach otwarcia zgodnie z harmonogramem funkcjonowania POK, tj.:
  • poniedziałki: 10.00 – 14.00,
  • czwartki: 13.00 – 17.00,
  • środa (tylko 21 października): 12.00 – 16.00,
  • piątek (tylko 23 października): 14.00 – 16.00,
  • sobota (tylko 31 października): 9.00 – 13.00.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-CoV-2, Operator zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej  w Punkcie Obsługi prosimy składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Wszelkie informacje dotyczące obowiązkowych załączników do wniosku, a także zasad oceny wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym, obliczania punktacji znajdują się na stronie Operatora Programu pod adresem https://www.niskaemisja.pl/aktualnosci/460/.

Gmina Pszczyna planuje przeznaczyć na dofinansowanie zadań następującą pulę środków 4.399.000,00 złotych. Umowy wstępne podpisywane będą w okresie do 15 listopada 2020 roku. Będą obejmować wstępną deklarację chęci uczestnictwa w projekcie. Właściwa umowa zostanie podpisana z mieszkańcem po wykonaniu audytu.

 Dodatkowe pytania:

 • można zadawać telefonicznie – pod numerem telefonu 721 747 447 (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00)
 • przesyłać w formie mailowej: pszczyna-smog@atsys.pl
Dachy z kominami.

Źródło:http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/Nabor-do-Programu-STOP-SMOG/idn:1738